НАЧАЛО МУЕППроектиНовиниЕкипРечникВръзкиКонтактиФотогалерия
     
Какво е МУЕП (местно устойчиво енергийно планиране?
     
  Връзка между МУЕП и областни/общински програми за енергийна ефективност (ОПЕЕ)
     
  Цели на МУЕП
     
  Основни проблеми свързани с МУЕП и ОПЕЕ
     
  Ползи от МУЕП и ОПЕЕ
     
  Местно устойчиво енергийно планиране при ВЕИ и ЕЕ
     
  Ръководство по МУЕП
     
  Резултати
     
  Обучение по МУЕП
     
     На фона на ограничените общински бюджети, непрекъснатата промяна на цените на основните горива и енергии интересът към ЕЕ (енергийна ефективност) и ВЕИ (възобновяеми източници на енергия) непрекъснато нараства. И ако в изпълнението на проекти по ЕЕ в повечето случаи е свързано с прилагането на известни технически решения и затрудненията са предимно от финансов характер, то не така стои въпроса с оползотворяването на местния ВЕИ ресурс. В този смисъл една от главните задачи на МУЕП наред с ЕЕ е да предостави на общините необходимите инструменти за самостоятелно решаване на задачи свързани с оползотворяване на местния ВЕИ ресурс.

 
Какво е МУЕП (местно устойчиво енергийно планиране)?
 

Местното устойчиво енергийно планиране (МУЕП) представлява съвременна и практически насочена концепция за организиране на общинската и областната дейност по отношение на енергийния сектор. Специално внимание се обръща на местните приоритети и възможности, по-специално за използване на наличните възобновяеми енергийни източници (хидроенергия, биомаса, геотермална, слънчева и вятърна енергия и др.) и за постигане на икономии и/или подобряване на енергийния комфорт чрез мерки за енергийна ефективност при разпределението и потреблението на енергия. Така дефинирано, планирането следва възходяща посока – от конкретните случаи към по-големите общности и обобщения и е в пълно съзвучие с наличието на конкурентна пазарна среда. МУЕП представлява неразделна част общите планове и стратегии за развитие на всяка една община и област.

МУЕП дава възможност за подбор на икономически изгодни местни енергийни проекти, за които сравнително лесно може да се намери насърчително или търговско финансиране. Успешната реализация на такива проекти е свързана с редица ползи за дадената местна общност, включително: привличане на инвестиции, създаване на нов поминък и нови работни места, подобряване на инфраструктурата и на въздействието върху околната среда. Специално внимание заслужават и възможностите за подобряване на социалните условия, например в такива традиционни сфери от компетентността на общинските ръководства, като образованието и здравеопазването .

 

 

 
Връзка между МУЕП и областни/общински програми за енергийна ефективност (ОПЕЕ)
 

Само по себе си МУЕП е съвкупност от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, дейности и мероприятия свързани с рационалното управление и съхранение на енергията и енергийните ресурси на общинско и регионално ниво.

Областни/общински програми за енергийна ефективност са част от МУЕП. Те са заложени в краткосрочните дейности и мерки по ЕЕ в матрицата на енергийния план.

Разработването на МУЕП и на областните/общински програми за енергийна ефективност (ОПЕЕ) се основава на следните принципи:

 • МУЕП и ОПЕЕ е непрекъснат процес. Изискват ежегодно допълване и актуализиране на данните
 • МУЕП и ОПЕЕ отразяват интересите и проблемите на всички социални групи и сектори на икономиката представени в една общност: местни власти, производители и представители на обслужващия сектор, финансови институции, неправителствени организации и др .
 • Описват специфичното текущо състояние и бариерите пред областите/общините за реализирането на проекти по ЕЕ (МУЕП засяга и изпълнението на проекти свързани с използването на възобновяеми източници на енергия на територията на дадена община/област)
 • Отразяват общата енергийна консумация в областта/общината, като се изяснява структурата на енергопотреблението по сектори и видове горива/енергии. Посочват се възможностите за реализация на проекти по ЕЕ. В МУЕП се посочват възможностите за реализация и на проекти по ЕЕ и ВЕИ в краткосрочен (до 2 години), средносрочен (от 2 до 5 години) и дългосрочен план (над 5 години). ОПЕЕ отразява само краткосрочните дейности и мероприятия свързани с ЕЕ.
 • Отразяват се приоритетните направления на всяка община като се посочват възможностите за тяхното реализиране.
 • Подпомогат изпълнението на целите и задачите от плана за развитие на една община и стратегията за развитие на областта

Цели на МУЕП


Да подпомогне м устойчиво развитие на общините и областите в Република България чрез планиране и управление на ЕНЕРГИЯТА, а именно:

 • Намаляване на енергопотреблението чрез:
     - въвеждане на мерки за енергийна ефективност
     - планиране и управление на енергопотреблението
 • Намаляване разходите за енергопотребление и енергийната зависимост:
     - използване на местния ресурс от ВЕИ (Възобновяеми Енергийни Източници)
     - икономия на енергия
    - доставки на по-евтини енергоносители
 • Привличане на местни и чуждестранни капитали/инвестиции за изпълнение на инвестиционни проекти в областта на енергоспестяващи технологии и ВЕИ
 • Подобряване опазването на околната среда
 • Подобряване на социалните и икономически условия в общината (областта)Основни проблеми свързани с МУЕП и ОПЕЕ
   
Най-често това са:
 • Липса на специалисти и хора с опит в областта
 • Липса на достоверна, а често пъти и на всякаква информация за потенциала на ВЕИ ресурса и потреблението на енергия в общината/областта
 • Липса на достатъчно познания за ВЕИ технологиите и мерките по ЕЕ приложими на местно ниво
 • Съществуващото законодателство
 • Липса на финансови средства за изпълнение на проекти по ВЕИ и ЕЕ

 
Ползи от МУЕП и ОПЕЕ  
   

МУЕП и ОПЕЕ дават на областните и общински администрации в България нови възможности:

 • От пасивни да станат активни участници в решаването на своите енергийни проблеми в т.ч. и използването на местния потенциал от ВЕИ и намаляването нa потреблението на енергия чрез прилагането на мерки по ЕЕ
 • Да придобият умения и опит в енергийното планиране и да се сведат до минимум разходите свързани с оценките, изборът на технологии и изготвяне на предложения за инвестиционни проекти по ВЕИ и ЕЕ
 • Да създават база данни за местния ВЕИ ресурс без външна помощ
 • Създаването на база данни за местния ВЕИ ресурс ще подпомогне създаването на база данни за потенциала на ВЕИ в България
 • Принос към развитието на местната икономика
 • Принос към опазване на околната среда
 

 
 
Местно устойчиво енергийно планиране при ВЕИ и ЕЕ  
   

Разработването на МУЕП се основава на разработена и изпитана в продължение на 3 години в практиката методика. Въз основа на нея консултантите от “И ЕС Ди – България ООД и ESD Ltd. Великобритания разработиха “Ръководство по МУЕП”. В него се обръща специално внимание на изпълнението на инвестиционни проекти по ВЕИ и свързаните с тях дейности. Основната цел, която си поставят специалистите от “И Ес Ди – България” е методиката е да предостави на общностите в България достъпно помагало за самостоятелно решаване на голяма част от задачите свързани с ВЕИ и ЕЕ. А именно:

 • Съставяне на ясна картина за наличния ВЕИ потенциал
 • Определяне структурата на енергопотреблението и избор на подходящи мерки по ЕЕ в конкретния случай (производство, транспорт и съхранение на енергия)
 • Познания за ВЕИ технологиите и областите за тяхното приложение
 • Критерии за изборна инвестиционни проекти по ВЕИ и ЕЕ в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план
 
   
Ръководство по МУЕП  

 

 

 

"Ръководство по МУЕП", разработено от консултантите на "И Ес Ди - България" ООД и ESD Ltd. Великобритания, в рамките на приключилият през месец март 2003г. проект "Местно устойчиво енергийно планиране - повишаване уменията на местните власти в областта на енергийното планиране" е основно средство за обучение по МУЕП.
   “Ръководство по МУЕП”
дава отговор, в достъпна форма, на въпроси като:

 • Как да бъде събрана първичната информация необходима за ресурса на ВЕИ
 • Какви са методите за оценка на теоретичния потенциал на ВЕИ, придружен с примери
 • Какви ВЕИ технологии съществуват и къде биха могли да бъдат приложени
 • Какви мерки по ЕЕ и къде биха могли да бъдат приложени
 • Критерии за избор на инвестиционни проекти по ВЕИ и ЕЕ
 • Как да се изготви предложение за инвестиционен проект

*** “Ръководство по МУЕП” се разпространява на дисков носител.

 
 
Резултати  
 

За периода 2000-2003 бяха разработени МУЕП на шест общини в България – Сапарева баня, Кочериново, Кюстендил, Силистра, Велинград, Тетевен. Бяха оценени наличните ВЕИ ресурси и техния потенциал, както и структурата на енерго потреблението в общините. Въз основа на тези оценки бяха разработени общо 27 предложения за инвестиционни проекти по ВЕИ и ЕЕ в различни сектори на икономиката, част от които се изпълняват или вече са изпълнени.

В общините Сапарева баня, Кочериново, Кюстендил, Силистра, Велинград, Тетевен беше прoведен курс на обучение по МУЕП. В момента общините разполагат със специалисти преминали курса на обучение по МУЕП и разполагат със специализиран софтуер за стратегически оценки за рационално използване на енергията.

Повече информация за МУЕП в тези общини можете да намерите на адрес: http://www.esdb.bg/lsep/proekti.html

 
 
Обучение по МУЕП  
   

Обучението е организирано като хармонично съчетание на лекции и упражнения (5 учебни дни) с обучение по време на работа – т.е. пълна подкрепа от наши експерти при първоначалната разработка на местен план и съответните енергийни проучвания и анализи в рамките на 10 работни дни.

Обучението се базира на специално разработена методика за МУЕП (включително и ОПЕЕ), като ръководство за ползването на методиката се предоставя на обучаваните експерти в запис на CD. Ръководството е предназначено за широк кръг потребители. Следвайки изложените препоръки, заинтересованите лица могат да се справят без затруднения с разработването на основната рамка на МУЕП и ОПЕЕ. За една малка част от дейностите (указани в ръководството), които са свързани с вземане на правилни решения във връзка с конкретни технологии за възобновяема енергия и енергийна ефективност, е необходима консултация със специализирани фирми.

Методиката е свързана с прилагане на софтуер за подробен анализ на икономическия потенциал и прогнозиране на пазарното проникване на различните видове технологии – SAFIRE , разработен от английската фирма ESD Ltd . съвместно с “И Ес Ди – България”, по проект финансиран от Европейската коисия. Софтуерният продукт специално е приспособен към вида на първичната информация, която може да се събере в условията на българските общини и дава възможност анализите да се основават на реалните текущи и прогнозни цени и разходи за енергия.

МУЕП (включващо и ОПЕЕ) е вече успешно приложено в редица общини в България: Кюстендил, Сапарева Баня, Кочериново, Велинград, Тетевен и Силистра. Практическата насоченост на подхода бе доказана с няколко успешно реализирани инвестиционни проекти.

С прилагането на местно енергийно планиране и програми за енергийна ефективност Вие ще влезете в престижния списък на тези общини в света, които първи са се заели с такава дейност.

И накрая – новият Закон за енергийната ефективност посочва задължения на кметовете при събирането на информация и планови дейности в енергийния сектор (чл. 6). А предлаганото обучение Ви дава възможност да превърнете това Ваше задължение във Ваше предимство.

"И Ес Ди - България" организира курсове на обучение по МУЕП (Местно устойчиво енергийно планиране) като предоставя на курсистите всички необходими материали.

 

 
     

 


Copyright© ESD Bulgaria 2003-2010