НАЧАЛО МУЕППроектиНовиниЕкипРечникВръзкиКонтактиФотогалерия
     
Обучение по МУЕП
     
  Същност и насока
     
  Методика на обучение
     
  Помощ при избор на енергийни проекти
     


Предложение за обучение по местно устойчиво енергийно планиране и съдействие при разработването на местни (общински, областни) енергийни планове и програми по енергийна ефективностС кои свои качества и характеристики предлаганото обучение може да е полезно и интересно за Вас?
Те са няколко на брой:

Местното устойчиво енергийно планиране (МУЕП) представлява съвременна и практически насочена концепция за организиране на общинската и областната дейност по отношение на енергийния сектор. Специално внимание се обръща на местните приоритети и възможности, по-специално за използване на наличните възобновяеми енергийни източници (хидроенергия, биомаса, геотермална, слънчева и вятърна енергия и др.) и за постигане на икономии и/или подобряване на енергийния комфорт чрез мерки за енергийна ефективност при разпределението и потреблението на енергия. Така дефинирано, планирането следва възходяща посока – от конкретните случаи към по-големите общности и обобщения и е в пълно съзвучие с наличието на конкурентна пазарна среда. МУЕП представлява съществена и необходима част от общите планове и стратегии за развитие на всяка една община и област.Обучението е организирано като хармонично съчетание на лекции и упражнения (5 учебни дни) с обучение по време на работа – т.е. пълна подкрепа от наши експерти при първоначалната разработка на местен план и съответните енергийни проучвания и анализи в рамките на 10 работни дни.


 
начало

Обучението се базира на специално разработена методика за МУЕП, като ръководство за ползването на методиката се предоставя на обучаваните експерти в запис на CD. Ръководството е предназначено за широк кръг потребители. Следвайки изложените препоръки, заинтересованите лица могат да се справят без затруднения с разработването на основната рамка на МУЕП. За една малка част от дейностите (указани в ръководството), които са свързани с вземане на правилни решения във връзка с конкретни технологии за възобновяема енергия и енергийна ефективност, е необходима консултация със специализирани фирми.Методиката е свързана с прилагане на софтуер за подробен анализ на икономическия потенциал и прогнозиране на пазарното проникване на различните видове технологии – SAFIRE , разработен от английската фирма ESD Ltd . съвместно с “И Ес Ди – България”. Софтуерният продукт специално е приспособен към вида на първичната информация, която може да се събере в условията на българските общини и дава възможност анализите да се основават на реалните текущи и прогнозни цени и разходи за енергия.


начало

МУЕП дава възможност за подбор на икономически изгодни местни енергийни проекти, за които сравнително лесно може да се намери насърчително или търговско финансиране. Успешната реализация на такива проекти е свързана с редица ползи за дадената местна общност, включително: привличане на инвестиции, създаване на нов поминък и работни места, подобряване на инфраструктурата и на въздействието върху околната среда. Специално внимание заслужават и възможностите за подобряване на социалните условия, например в такива традиционни сфери от компетентността на общинските ръководства, като образованието и здравеопазването.МУЕП е вече успешно приложено в редица общини в България: Кюстендил, Сапарева Баня, Кочериново, Велинград, Тетевен и Силистра. Практическата насоченост на подхода бе доказана с няколко успешно реализирани инвестиционни проекти.С прилагането на местно енергийно планиране Вие ще влезете в престижния списък на тези общини в света, които първи са се заели с такава дейност.

  начало


И накрая – новият Закон за енергетиката предвижда задължения на кметовете при събирането на информация и планови дейности в енергийния сектор (чл. 6). А предлаганото обучение Ви дава възможност да превърнете това Ваше задължение във Ваше предимство.


"И Ес Ди - България" организира курсове на обучение по МУЕП (Местно устойчиво енергийно планиране) като предоставя на курсистите всички необходими материали.


  начало

 

 


Copyright© ESD Bulgaria 2003-2010