НАЧАЛО МУЕППроектиНовиниЕкипРечникВръзкиКонтактиФотогалерия
     
Местен устойчив енергиен план (МУЕП)
     
Цели на МУЕП
     
Матрица на МУЕП
     
Заинтересовани страни (ЗС)
     
ВЕИ
     
Структура на енергопотреблението
     
Енергийна ефективност (ЕЕ)
     
ЕЕ технологии
     
Теоретичен потенциал на ВЕИ
     
Технически потенциал на ВЕИ
     
ВЕИ технологии
     
Пазарен потенциал на ВЕИ
     
Пазарно проникване на ВЕИ
     
Пасивни мерки по ЕЕ
     
Активни мерки по ЕЕ
     

 

Терминологичен Речник

Местен устойчив енергиен план (МУЕП) начало

Съвкупност от дейности и мероприятия, основани на стратегията и плановете за развитие на съответната община (област), имащи за цел рационалното използване и съхранение на енергията.
МУЕП представлява част от плановете и стратегията за развитие на всяка една община и област.
Енергийният план се базира изцяло на приоритетите залегнали в плана и стратегията за развитие на общината (областта).
Местното устойчиво енергийно планиране е непрекъснат процес и в него участват всички заинтересовани страни на територията на общината (областта) - местни власти, производители и представители на обслужващия сектор, финансови институции, неправителствени организации и др.

   
Цели на МУЕП начало

Да подпомогне местното устойчиво развитие, да подпомогне оползотворяването на местния енергиен ресурс в т.ч. и ВЕИ, да подпомогне прилагането на мерки за ЕЕ, да създаде условия за привличане на местни и чуждестранни инвестиции, да създаде нов поминък и нови работни места, да подобри опазването на околната среда, да подобри социалните условия.

   
Матрица на МУЕП начало

Матрицата на МУЕП представлява таблица, в която се описват всички планирани дейности, свързани с мерките по ЕЕ, ВЕИ технологиите, конкретните обекти към които се прилагат, както и организационни мероприятия свързани с енергийното планиране. В зависимост от техните приоритети те се отразяват в съответните раздели за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мероприятия.

   
Заинтересовани страни (ЗС) начало

Това са социалните групи (всички онези групи) от общността, които са потребители и производители на енергия и са заинтересовани от рационалното използване и съхранение на енергията. Това са представители на: местните власти, производители и представители на обслужващия сектор, финансови институции, неправителствени организации и др.

   
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) начало

Тази категория енергийни източници включват всички неизкопаеми горива и енергоносители а именно: слънчева енергия, ветрова енергия, енергия на течащи води, геотермална енергия и биомаса за енергийна преработка.

   
Структура на енергопотреблението начало

Определяне на количеството и процентното съотношение на потреблението по видовете енергоносители (тона, м 3 , КВт, литри/сек) и техния енергиен еквивалент (Ккал, КВч ,Дж и т.н.).

   
Енергийна ефективност (ЕЕ) начало

Рационално и екологично чисто производство, транспорт и потребление на горива и енергия.

   
ЕЕ технологии начало

Технологии свързани с рационално и екологично чисто производство, транспорт и потребление на горива и енергия:
ЕЕ при производство на енергия (КТЕП - комбинирано топло и електропроизводство)
ЕЕ при потребление на енергия (топлоенергия, ел.енергия)
ЕЕ при потребление на енергия

   
Теоретичен потенциал на ВЕИ начало

Този потенциал включва целия физически наличен ресурс от ВЕИ. Например – цялото количество попадаща слънчева енергия на територията на общината (областта) за една година; всичките налични горски и други насаждения на територията на общината (областта), годни за енергийна преработка и т.н.

   
Технически потенциал на ВЕИ начало

Онази част от теоретичния потенциал на съответния ВЕИ ресурс, чието енергийно оползотворяване се ограничава от технически и нетехнически условия (финансови, законови и други условия).

   
ВЕИ технологии начало

Технологии свързани с енергийното преобразуване на съответния ресурс от ВЕИ:
Слънчева енергия
Геотермална енергия
Водна енергия
Енергийно преобразуване на биомаса
Ветрова енергия

   
Пазарен потенциал на ВЕИ начало

Теоретична пазарна ниша за приложение на съответна енергийна технология за задоволяване на специфични потребности.
Например:
› Необходимите квадратни метри слънчеви колектори, осигуряващи цялото количество топла вода консумирана на територията на общината (областта);
› необходимото количество дървесина и дървесни
отпадъци, осигуряващо енергийните нужди за отопление на територията на общината (областта) и т.н.

   
Пазарно проникване начало

Реалната пазарна ниша на съответната енергийна технология определена на базата на конкурентна цена на произвежданата енергия.
Например:
› Каква част от енергийните нужди за подготовка на топла вода на територията на общината (областта) могат да бъдат осигурени със слънчева енергия.
› Кога на територията на Вашата община (област) геотермалната енергия ще измести дървата ползвани за отопление в битовия сектор и в какъв процент и т.н.
Оценката на пазарното проникване се прави на база прогнозен анализ за конкурентността на видовете технологии и цени на енергията. Оценката на пазарното проникване е важен показател за взимане на правилни решения относно възможностите за търговска приложимост на съответните енергийни технологии.

   
Пасивни мерки по ЕЕ начало

Това са мерки, които водят до намаляване потреблението на енергия, но не позволяват контрол и управление на процеса. Свързани са с намаляване загубите на енергия.

Пример:
Топлоизолация на сгради и топлопроводи; уплътняване на врати, прозорци и др.

   
Активни мерки по ЕЕ начало

Позволяват контрол и управление на процеса на икономия на енергия.

Пример: Термостатични вентили към резонаторите, автоматично регулиране и управление на топлоподаването, използване на вариаторни помпи вместо обикновенни помпи.


Copyright© ESD Bulgaria 2003-2010